Botswana National Anthem

Botswana National Anthem
Botswana National Anthem

Botswana National Anthem

Fatshe leno la rona
Ke mpho ya Modimo,
Ke boswa jwa borraetsho;
a le nne ka kagiso.

Chorus:
Tsogang, tsogang! Banna, tsogang!
Emang, basadi, emang, tlhagafalang!
Re kopanele go direla
Lefatshe la rona.

II
‘Ina lentle la tumo
la tšhaba ya Botswana,
Ka kutlwano le kagisano,
e bopagantswe mmogo.

???? Chorus ????

English translation: Botswana National Anthem

This land of ours,
Is a gift from God,
An inheritance from our forefathers;
May it always be at peace.

Chorus:
Awake, awake, O men, awake!
Arise, O women, arise! Be energized,
Let us work together to serve,
Our land.

II
Beautiful name of fame
Of the nation of Botswana
Through harmonious relations and reconciliation
Bound together

???? Chorus ????